Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

polskieimprezy.PL

 

Drogi Kliencie,

dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://polskieimprezy.pl (dalej jako: „Polskieimprezy”, „Serwis” lub „Serwis Internetowy”).

                                                 

Polskieimprezy jest serwisem internetowym umożliwiającym reklamę imprez odbywających się głównie na terenie Polski.

 

Serwis Polskieimprezy zajmuje się ponadto reklamą produktów związanych ze zdrowym żywieniem oraz zdrowym stylem życia.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności zasad i warunków na jakich nastąpi składanie zakupu ogłoszenia, zawarcie oraz realizacja umów zawartych poprzez Polskieimprezy.

Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z Polskieimprezy, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności. Warunki te znajdą zastosowanie w razie braku innych ustaleń między nami.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem i składania zleceń.

Zespół Polskieimprezy

1)  O NAS

 1. Właścicielem Polskieimprezy jest Daniel Antoniów prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DANIEL ANTONIÓW BLAZAR, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Skolin 13, 37-627 Skolin, NIP: 7931526593, REGON: 367860126, adres poczty elektronicznej: kontakt@Polskieimprezy.pl.
 2. Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usługi Serwisu oraz Usług Elektronicznych, w tym za prawidłowe działanie Formularza Zamówień.

2)  DEFINICJE

 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. DZIEŃ ROBOCZY– jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie Produktu, dodanie go do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  3. KLIENT, USŁUGOBIORCA– (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Pośrednictwa z Usługodawcą lub korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
  4. KODEKS CYWILNY– ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  5. PRODUKT– prezentowana w Serwisie Internetowym rzecz to ogłoszenie reklamowe wydarzeń z różnych dziedzin odbywających się na terenie Polski.
   REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  6. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, POLSKIEIMPREZY– serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://Polskieimprezy.pl.
  7. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  8. USŁUGA SERWISU, USŁUGA– usługa pośrednictwa w zawarciu Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Usługodawcą. W ramach Usługi Serwisu na stronie polskieimprezy.pl umieszczone zostanie ogłoszenie reklamy imprezy.
   USŁUGODAWCA– Daniel Antoniów prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DANIEL ANTONIÓW BLAZAR, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Skolin 13, 37-627 Skolin, NIP: 6412541820, REGON: 368608854, adres poczty elektronicznej: kontakt@Polskieimprezy.pl.
  9. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
  10. ZAMÓWIENIE– oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Pośrednictwa z Usługodawcą i Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

3)  O SERWISIE POLSKIEIMPREZY

 1. Polskieimprezy jest serwisem internetowym umożliwiającym Klientowi zawarcie Umowy Pośrednictwa w zawarciu Umowy Sprzedaży Produktu. Usługa Serwisu jest wykonywana odpłatnie przez Usługodawcę i polega ona na zawarciu Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą w imieniu i na rzecz Klienta Produktu prezentowanego na stronach Polskieimprezy. Sama Umowa Sprzedaży zawierana jest przez Klienta ze Sprzedawcą i przez niego jest wykonywana. Sprzedawca jest podmiotem trzecim w stosunku do Usługodawcy. Usługodawca jest odpowiedzialny za wykonanie Umowy Pośrednictwa.

5)  ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY POŚREDNICTWA

 1. USŁUGODAWCA W RAMACH USŁUGI SERWISU ŚWIADCZY ODPŁATNE POŚREDNICTWO W ZAWARCIU UMOWY SPRZEDAŻY POMIĘDZY KLIENTEM I SPRZEDAWCĄ. PONIŻEJ PRZEDSTAWIONE SĄ KOLEJNE ETAPY ZMIERZAJĄCE DO ZAWARCIA UMOWY POŚREDNICTWA Z USŁUGODAWCĄ.
 2. ZAWARCIE UMOWY POŚREDNICTWA MIĘDZY KLIENTEM I USŁUGODAWCĄ MA PRZEBIEG WEDŁUG NASTĘPUJĄCEGO SCHEMATU:
 • Klient składa Zamówienie na Produkt mający być przedmiotem Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówienia.
 • Po złożeniu Zamówienia (kliknięcie przez Klienta pola „Zamawiam i płacę” w Formularzu Zamówienia) następuje niezwłoczne potwierdzenie jego otrzymania i jednocześnie przyjęcie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa Pośrednictwa pomiędzy Klientem i Usługodawcą.

Potwierdzenie otrzymania i przyjęcia Zamówienia do realizacji następuje potwierdzenie przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta.

 1. ZAMÓWIENIE SKŁADANE ZA POMOCĄ FORMULARZA ZAMÓWIENIA POWINNO ZAWIERAĆ CO NAJMNIEJ: IMIĘ I NAZWISKO KLIENTA, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ, NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ, Informacje o imprezie.
 2. UTRWALENIE, ZABEZPIECZENIE ORAZ UDOSTĘPNIENIE TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY SPRZEDAŻY Usług NASTĘPUJE POPRZEZ (1) UDOSTĘPNIENIE NINIEJSZEGO REGULAMINU NA STRONIE POLSKIEIMPREZY, (2) UDOSTĘPNIENIE W PANELU KLIENTA W KONCIE ORAZ (3) PRZESŁANIE WIADOMOŚCI, O KTÓREJ MOWA W PKT. 5.2 REGULAMINU.

6)  UMOWA POŚREDNICTWA, TERMIN REALIZACJI,

 SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. USŁUGA SERWISU ŚWIADCZONA JEST PRZEZ USŁUGODAWCĘ. USŁUGA SERWISU OBEJMUJE ODPŁATNE POŚREDNICTWO W ZAWARCIU UMOWY SPRZEDAŻY POMIĘDZY KLIENTEM I SPRZEDAWCĄ. USŁUGODAWCA JEST OBOWIĄZANY WYKONAĆ USŁUGĘ SERWISU BEZ WAD.
 2. USŁUGA SERWISU ŚWIADCZONA JEST PRZEZ USŁUGODAWCĘ W TERMINIE 7 DNI ROBOCZYCH OD ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA PRZEZ KLIENTA. POCZĄTEK BIEGU TERMINU REALIZACJI USŁUGI SERWISU MA MIEJSCE Z CHWILĄ DOKONANIA PRZEZ KLIENTA PŁATNOŚCI W WYSOKOŚCI WSKAZANEJ W TRAKCIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA ZA POMOCĄ FORMULARZA ZAMÓWIENIA.
 3. KORZYSTANIE Z USŁUGI SERWISU JEST ODPŁATNE.
 4. SERWIS INTERNETOWY UDOSTĘPNIA NASTĘPUJĄCE SPOSOBY PŁATNOŚCI:
 5. PŁATNOŚĆ PRZELEWEM NA RACHUNEK BANKOWY USŁUGODAWCY;
 6. PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE I PŁATNOŚCI KARTĄ PŁATNICZĄ ZA POŚREDNICTWEM SERWISU Dotpay i CAsHbill.PL – MOŻLIWE AKTUALNE SPOSOBY PŁATNOŚCI OKREŚLONE SĄ NA STRONIE SERWISU INTERNETOWEGO W ZAKŁADCE INFORMACYJNEJ DOTYCZĄCEJ SPOSOBÓW PŁATNOŚCI ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ HTTPS://WWW.cashbill.PL/.

CashBill S.A.

 1. Sobieskiego 2

40-082 Katowice

NIP: 6292410801

REGON: 241048572

KRS: 0000323297

Dotpay Sp. z o.o.
ul. Wielicka 28 b,
30-552 Kraków,
Polska

 1. Płatność poprzez SMS

Płatności poprzez Płatne SMSY PREMIUM obsługuje poniższa firma:

Dotpay Sp. z o.o.
ul. Wielicka 28 b,
30-552 Kraków,
Polska

 1. KLIENT DOKONUJE WYBORU SPOSOBU PŁATNOŚCI W TRAKCIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA ZA POMOCĄ FORMULARZA ZAMÓWIENIA.
 2. ZASADNICZĄ FORMĄ BIEŻĄCEJ KOMUNIKACJI NA ODLEGŁOŚĆ Z PAŃSTWEM JEST POCZTA ELEKTRONICZNA (E-MAIL: KONTAKT@POLSKIEIMPREZY.PL) ORAZ POCZTA TRADYCYJNA (SKOLIN 13, 37-627 SKOLIN), ZA POŚREDNICTWEM KTÓRYCH BĘDĄ PAŃSTWO WYMIENIAĆ Z NAMI INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO.

 

7)       REKLAMACJE DOTYCZĄCE UMOWY SPRZEDAŻY usługi

 1. PODSTAWA I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY WZGLĘDEM KLIENTA TYTUŁEM UMOWY SPRZEDAŻY SĄ OKREŚLONE POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA, W SZCZEGÓLNOŚCI W KODEKSIE CYWILNYM.
 2. REKLAMACJE KLIENT MOŻE ZŁOŻYĆ W FORMIE PISEMNEJ NA ADRES: SKOLIN 13, 37-627 SKOLIN LUB W FORMIE ELEKTRONICZNEJ NA ADRES: KONTAKT@POLSKIEIMPREZY.PL.
 3. ZALECA SIĘ PODANIE PRZEZ KLIENTA W OPISIE REKLAMACJI:

(1) INFORMACJI I OKOLICZNOŚCI DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU REKLAMACJI, W SZCZEGÓLNOŚCI RODZAJU I DATY WYSTĄPIENIA niezgodności;

(2) ŻĄDANIA SPOSOBU DOPROWADZENIA PRODUKTU DO ZGODNOŚCI Z UMOWĄ SPRZEDAŻY LUB OŚWIADCZENIA O OBNIŻENIU CENY ALBO ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY; ORAZ (3) DANYCH KONTAKTOWYCH SKŁADAJĄCEGO REKLAMACJĘ – UŁATWI TO I PRZYSPIESZY ROZPATRZENIE REKLAMACJI PRZEZ SPRZEDAWCĘ LUB ODPOWIEDNIA OSOBA Z FIRMY DANIEL ANTONIÓW BLAZAR A. WYMOGI PODANE W ZDANIU POPRZEDNIM MAJĄ FORMĘ JEDYNIE ZALECENIA I NIE WPŁYWAJĄ NA SKUTECZNOŚĆ REKLAMACJI ZŁOŻONYCH Z POMINIĘCIEM ZALECANEGO OPISU REKLAMACJI.

 1. Odpowiednia osoba z firmy Daniel Antoniów BLAZAR USTOSUNKUJE SIĘ DO REKLAMACJI KLIENTA NIEZWŁOCZNIE, NIE PÓŹNIEJ NIŻ W TERMINIE 14 DNI KALENDARZOWYCH OD DNIA JEJ ZŁOŻENIA. JEŻELI KLIENT BĘDĄCY KONSUMENTEM ZAŻĄDAŁ zmiany w treści zakupionej usługi albo ZŁOŻYŁ OŚWIADCZENIE O OBNIŻENIU CENY, OKREŚLAJĄC KWOTĘ, O KTÓRĄ CENA MA BYĆ OBNIŻONA, ODPOWIEDNIA OSOBA Z FIRMY DANIEL ANTONIÓW BLAZAR  NIE USTOSUNKUJE SIĘ DO TEGO ŻĄDANIA W TERMINIE 14 DNI KALENDARZOWYCH, UWAŻA SIĘ, ŻE ŻĄDANIE TO UZNAŁ ZA UZASADNIONE.

9)       ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących konsumentami.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 3. (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, Z Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątku o którym mowa w zdaniu następnym. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.
 4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone bezpośrednio na adres kontakt@polskieimprezy.pl Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, albo (2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

10)  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 3. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: https://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 5. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

11)  POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. NINIEJSZY PUNKT REGULAMINU MA ZASTOSOWANIE JEDYNIE DO KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI.
 2. W PRZYPADKU OPÓŹNIENIA W PŁATNOŚCI, W TYM PŁATNOŚCI ZALICZKI, USŁUGODAWCA ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO ODMOWY ZAWARCIA KOLEJNYCH UMÓW ORAZ WSTRZYMANIA REALIZACJI JUŻ ZAWARTYCH UMÓW DO CZASU UISZCZENIA NALEŻNYCH PŁATNOŚCI, CO NIE RODZI PO STRONIE KLIENTA ŻADNYCH ROSZCZEŃ W STOSUNKU DO SPRZEDAWCY I USŁUGODAWCY.

 

 1. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA JAKICHKOLWIEK KWESTII SPORNYCH ZWIĄZANYCH Z USŁUGĄ SERWISU, KLIENT NIE JEST UPRAWNIONY DO WSTRZYMANIA PŁATNOŚCI LUB CZĘŚCI PŁATNOŚCI. EWENTUALNE ROZLICZENIA WYNIKAJĄCE Z KWESTII SPORNYCH NASTĄPIĄ DOPIERO PO OBOPÓLNYM UZGODNIENIU STANOWISKA STRON. 

 

 1. JAKAKOLWIEK ZWŁOKA LUB NIE WYWIĄZYWANIE SIĘ Z WARUNKÓW REALIZACJI USŁUGI SERWISU PRZEZ USŁUGODAWCĘ PRZEZ SPRZEDAWCĘ NIE BĘDĄ STANOWIŁY PODSTAWY DLA KLIENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY LUB TEŻ DOMAGANIA SIĘ ODSZKODOWANIA ZA PONIESIONE STRATY LUB INNYCH RÓWNOWAŻNYCH PŁATNOŚCI, JEŚLI NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY ZOSTAŁO SPOWODOWANE CZYNNIKAMI, ZA KTÓRE USŁUGODAWCA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI I DO KTÓRYCH POWSTANIA SIĘ NIE PRZYCZYNILI.

 

 1. USŁUGODAWCA PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC KLIENTA, BEZ WZGLĘDU NA JEJ PODSTAWĘ PRAWNĄ, DO WYSOKOŚCI ZAPŁACONEJ CENY Z TYTUŁU USŁUGI SERWISU. USŁUGODAWCA PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC KLIENTA TYLKO ZA TYPOWE I RZECZYWIŚCIE PONIESIONE SZKODY PRZEWIDYWALNE W MOMENCIE ZAWARCIA UMOWY, Z WYŁĄCZENIEM UTRACONYCH KORZYŚCI.

7)   USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. W Polskieimprezy dostępne są następujące usługi elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia. Usługi Elektroniczne są nieodpłatne
 2. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola akcji. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło.
 3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@Polskieimprezy.pl lub też pisemnie na adres: Skolin 13, 37-627 Skolin.
 4. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta Produktu do elektronicznego koszyka w Serwisie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych: Usługę/i, wariant Usług, sposób płatności.
 5. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  • (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
  • (2) dostęp do poczty elektronicznej;
  • (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej;
  • (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 7. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 8. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem można składać na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@Polskieimprezy.pl lub pisemnie na adres: Skolin 13, 37-627 Skolin.
 9. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług Elektronicznych za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.

13)  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. UMOWY ZAWIERANE POPRZEZ POLSKIEIMPREZY ZAWIERANE SĄ W JĘZYKU POLSKIM.
 2. USŁUGODAWCA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOKONYWANIA ZMIAN REGULAMINU Z WAŻNYCH PRZYCZYN TO JEST: ZMIANY PRZEPISÓW PRAWA; ZMIANY ZAKRESU LUB FORMY ŚWIADCZONYCH USŁUG ELEKTRONICZNYCH – W ZAKRESIE, W JAKIM TE ZMIANY WPŁYWAJĄ NA REALIZACJE POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU.

 

 1. W PRZYPADKU ZAWARCIA NA PODSTAWIE NINIEJSZEGO REGULAMINU UMÓW O CHARAKTERZE CIĄGŁYM (NP. ŚWIADCZENIE USŁUGI ELEKTRONICZNEJ – KONTO KLIENTA) ZMIENIONY REGULAMIN WIĄŻE USŁUGOBIORCĘ, JEŻELI ZOSTAŁY ZACHOWANE WYMAGANIA OKREŚLONE W ART. 384 ORAZ 384[1] KODEKSU CYWILNEGO, TO JEST USŁUGOBIORCA ZOSTAŁ PRAWIDŁOWO POWIADOMIONY O ZMIANACH I NIE WYPOWIEDZIAŁ UMOWY W TERMINIE 30 DNI KALENDARZOWYCH OD DNIA POWIADOMIENIA. W WYPADKU GDYBY ZMIANA REGULAMINU SKUTKOWAŁA WPROWADZENIEM JAKICHKOLWIEK NOWYCH OPŁAT LUB PODWYŻSZENIEM OBECNYCH USŁUGOBIORCA BĘDĄCY KONSUMENTEM MA PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

 

 1. W PRZYPADKU ZAWARCIA NA PODSTAWIE NINIEJSZEGO REGULAMINU UMÓW O INNYM CHARAKTERZE NIŻ UMOWY CIĄGŁE (NP. UMOWA SPRZEDAŻY) ZMIANY REGULAMINU NIE BĘDĄ W ŻADEN SPOSÓB NARUSZAĆ PRAW NABYTYCH USŁUGOBIORCÓW/KLIENTÓW BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI PRZED DNIEM WEJŚCIA W ŻYCIE ZMIAN REGULAMINU, W SZCZEGÓLNOŚCI ZMIANY REGULAMINU NIE BĘDĄ MIAŁY WPŁYWU NA JUŻ SKŁADANE LUB ZŁOŻONE ZAMÓWIENIA ORAZ ZAWARTE, REALIZOWANE LUB WYKONANE UMOWY SPRZEDAŻY.

 

 1. W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH NINIEJSZYM REGULAMINEM MAJĄ ZASTOSOWANIE POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA POLSKIEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI: KODEKSU CYWILNEGO; USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Z DNIA 18 LIPCA 2002 R. (DZ.U. 2002 NR 144, POZ. 1204 ZE ZM.); USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA ORAZ INNE WŁAŚCIWE PRZEPISY POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

14)  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

 

 Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:                                                           

_____________________________________________________________

[w tym miejscu należy wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy
oraz, o ile jest dostępny adres e-mail]

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

                                                       

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Dziękujemy za uważną lekturę!                                                                                                                   

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie lub korzystając z danych podanych na wstępie.

Zapraszamy do współpracy,                                                                         

Zespół Polskieimprezy

%d bloggers like this:
Shopping cart